תנאי שימוש

כללי

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת נעליים המיוצרים ומוצעים למכירה ע"י אברמיי והוא בבעלות המותג ומנוהל על ידה.

-לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות באימייל noa@abramey.com

-תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין המותג אברמיי לביןהמזמינה באתר.

-כל המבצעת הזמנה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או המותג אברמיי, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

-אברמיי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

-רישומי המחשב של המותג אברמיי בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר והם בלבד יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

-תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המותג. מוסכם ומובהר כי אברמיי תשתדל לעשות כמיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

-אברמיי אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

-אברמיי עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר,אך יובהר כי יכולים להופיע בו , בתום לב,אי דיוקים והמותג אברמיי לא יישא באחריות הנובעת ו/או הקשורה בהן.

-כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ומצוינים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ במקרה שחל לפי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.

-אברמיי רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים בלא צורך בהודעה מוקדמת.המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שפורסם בעת השלמת תהליך ההזמנה,הכולל את מסירת פרטי התשלום לחיוב. בכל מקרה בו עודכנו המחירים טרם הושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.

-אברמיי רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת הודעה מוקדמת על כך.

-תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכיו"ב.כמו כן, יחולו התנאים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט או כל אמצעי תקשורת אחר.

-מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר, מלבד מקרים מסוימים בהם לא יחולו על פריטים שכבר בהנחה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של אברמיי. ניתן לממש את קופוני ההנחה ברכישה באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר ההנחה.

-מוסכם במפורש כי לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל תביעה נגד המותג אברמיי ביחס לתקנון או לרכישה מאתר זה.

ביצוע הזמנות דרך האתר

-רכישת מוצרים תתבצע ע"י הלקוחה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

-אברמיי לא תעשה שימוש בפרטי הלקוחה, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות.

-על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעלות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, אברמיי לא תוכל להבטיח שהפריטים יגיעו ליעדם. במקרה שהפריטים יוחזרו לשולח בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בגין עלויות משלוח נוספות, במידה ויהיו.

-עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוחה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שלה. השלמת העסקה מותנית באישור ע"י חברות האשראי.

-פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה יהוו ראייה מוחלטת וסופית לנכונות דרך הפעולה.

-במידה ולא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל הלקוחה הודעה מתאימה על כך ותאלץ למסור אמצעי תשלום אחר.

-אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר קיים במלאי במועד ההזמנה. על אף האמור לעיל במידה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהה אברמיי מחויבת במכירת המוצרוללקוחה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוחה או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שאברמיי תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לאברמיי, ו/או תבטל אברמיי את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי ייתכן ולא יהיה ניתן לספקו –במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לאברמיי ע"י הלקוחה או לחילופין פיצוי הלקוחה בפריט אחר בשווי הסכום ששולם.

-כל לקוחה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת ע"י עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן ע"י הלקוחה הוא שייחשב כיעד המבוקש למשלוח של הלקוחה.

-יודגש כי אברמיי תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כגון מקרים בהם:

o בעת ההזמנה באתר נמסרו במתכוון מקרים שגויים.

o בוצעו מעשה ו/או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בניהולו, או בצד ג כלשהו, לרבות לקוחות עובדים וספקי האתר.

o שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ע"פ דיני מדינת ישראלו/או כדי לאפשר, להקל,לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

o הופרו תנאי הסכם זה ו/או תנאיו של אחד המסמכים המחייבים ו/או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

o ישנו חוב כספים לחברה ו/או חברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

o כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

-לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום יישלח אישור ללקוחה באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה . אישור זה אינו מחייב את אברמיי לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

-במידה ויתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף ו/או שחברת האשראי אינה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל או כל שירות ארנק אלקטרוני אחר, אינה מכבדת את החיוב, ו/או שהמוצר המבוקש אינו קיים במלאי, שירות הלקוחות של אברמיי יצר קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

-בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הלקוחה להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל או לפתוח חשבון שכזה. אם החליטה הלקוחה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, אברמיי תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פיפייאל,ולא של אתר אברמיי.

-לאחר שנמסרו הפרטים וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אברמיי רשאית, אך לא חייבת, להציג ו/או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר ו/או באמצעות דואר אלקטרוני, בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על מוצריה ושירותיה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר. כמשמעת הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת בזק ושידורים התשמ"ב 1982.